Säännöt

 

 

Hyväksytty PRH:ssa: 10.01.2022 12:46:36

 

 

Nimi, kotipaikka ja kieli

1 §

Yhdistyksen nimi on Sulasolin Uudenmaan piiri ry, kotipaikka Helsinki ja kieli suomi. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä piiri ja Sulasol ry:stä nimeä Sulasol.

 

Järjestöllinen asema ja toiminta-alue

2 §

Piiri on itsenäinen yhdistys, joka avustaa Sulasolia sen tarkoituksen toteuttamisessa. Piirin toiminta-alue on Uudenmaan lääni poisluettuna Helsingin kaupunki.

Tarkoitus ja toiminta

3 §

Piirin tarkoituksena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä, herättää kiinnostusta musiikkiin ja tukea musiikkitoiminnan alueellista kehitystä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri avustaa ja tukee jäseniään musiikkitoimintaan liittyvissä asioissa, tekee alueellista kasvatus-, neuvonta-, valmennus- ja opetustyötä, järjestää jäsentilaisuuksia, yhteisesiintymisiä sekä laulu- ja soittojuhlia, kehittää yhteistoimintaa musiikkijärjestöjen kanssa, avustaa Sulasolia alueelliseen hallintoon liittyvissä tehtävissä, osallistuu sellaisten valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, jotka Sulasol tai sen järjestörakenteeseen kuuluvat erikoisliitot järjestävät piirin alueella sekä on yhteydessä viranomaisiin tehden esityksiä ja antaen ja välittäen lausuntoja.

4 §

Toimintansa tukemiseksi piiri voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa alaansa liittyvää kustannus- ja julkaisutoimintaa, myydä jäsen- ja huomionosoitustuotteita, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä perustaa ja hallinnoida rahastoja.

Jäsenet

5 §

Piirin varsinaisiksi jäseniksi voi piirihallitus hyväksyä sen toiminta-alueella toimivat Sulasolin jäsenyhdistykset.

6 §

Piirin oppilaitosjäseniksi voi piirihallitus hyväksyä sen toiminta-alueella toimivat Sulasolin oppilaitosjäsenet.

7 §

Piirin kannattajajäseneksi voi piirihallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.

8 §

Piirikokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut piirin puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan.

Piirihallitus voi kutsua piirin kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti piirin tarkoitusperien hyväksi. 

Kunniapuheenjohtajaa tai kunniajäsentä koskevan päätöksen on oltava yksimielinen.

9 §

Jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti piirihallitukselle tai suullisesti piirikokouksessa. 

Piirihallitus voi erottaa jäsenen, joka huomautuksista huolimatta toimii vastoin piirin tarkoitusperiä tai jättää piirin sääntöjen määräämät velvoitteet suorittamatta. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen piirikokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä piirihallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös on tullut tiedoksi.

Maksut ja velvoitteet

10 §

Varsinainen jäsen suorittaa piirille henkilöjäsenmääräänsä perustuvan vuotuisen jäsenmaksun ja oppilaitosjäsen henkilöjäsenmääräänsä perustuvan vuotuisen oppilaitosjäsenmaksun. Molemmista jäsenmaksuista päätetään piirin vuosikokouksessa. 

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Jäsenmäärät määräytyvät edellisen vuoden joulukuun viimeisen päivän tietojen mukaan. Laskettaessa varsinaisen jäsenen tai oppilaitosjäsenen jäsenmaksua ja varsinaisen jäsenen 13 §:n mukaista äänioikeutta varsinaisen jäsenen taiteellinen johtaja lasketaan kuuluvaksi jäsenmäärään, riippumatta siitä, onko hän henkilöjäsen.

11 §

Kannattajajäsen suorittaa piirille vuosittain piirin vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

Toimielimet

12 §

Piirin toimielimiä ovat piirikokous ja piirihallitus. Piirihallitus voi asettaa toimikuntia ja muita tilapäisiä elimiä eri tehtäviin.

Piirikokous

13 §

Vuosittain järjestetään yksi varsinainen piirikokous, vuosikokous, maaliskuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Ylimääräinen piirikokous pidetään piirihallituksen kutsusta, milloin piirihallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti piirihallitukselta pyytää määrätyn asian ratkaisemiseksi.

Vuosikokouksessa

- esitetään kertomus piirin edellisen vuoden toiminnasta, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

- määrätään piirihallituksen jäsenille, toimihenkilöille ja toiminnantarkastajalle maksettavien korvausten ja palkkioiden perusteet

- hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä mahdolliset tarkennukset kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon

- määrätään varsinaisen jäsenen, oppilaitosjäsenen ja kannattajajäsenen jäsenmaksu seuraavaksi kalenterivuodeksi 

- päätetään piirihallituksen jäsenten lukumäärä

- valitaan piirihallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

- valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö kuluvan vuoden toiminnan tarkastamista varten

- käsitellään muut piirihallituksen esitykset sekä asiat, jotka joku piirin jäsen on kirjallisesti ennen edellisen vuoden viimeistä päivää esittänyt vuosikokouksessa käsiteltäväksi.

14 §

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on oikeus lähettää piirikokoukseen yksi (1) edustaja kutakin alkavaa kymmentä (10) yhdistyksen henkilöjäsentä kohti.

Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni. Edustaja voi kuitenkin valtakirjalla käyttää koko yhdistyksensä äänimäärää. Oppilaitosjäsenellä on oikeus lähettää piirikokoukseen yksi (1) edustaja, jolla on yksi (1) ääni. 

Edustajan tulee olla edustamansa varsinaisen jäsenen tai oppilaitosjäsenen henkilöjäsen tai taiteellinen johtaja.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on piirikokouksessa puhe-ja läsnäolo-oikeus.

15 §

Piirikokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä kirjeitse tai sähköpostitse jokaiselle piirin varsinaiselle jäsenelle, oppilaitosjäsenelle, kannattajajäsenelle, kunniapuheenjohtajalle ja kunniajäsenelle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta.

Kokouskutsun yhteydessä on lähetettävä kokouksen asialista.

16 §

Piirikokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai piirikokouksen niin päättäessä myös postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Piirihallitus

17 §

Piirihallitus johtaa näiden sääntöjen ja piirikokouksen päätösten mukaisesti piirin toimintaa ja hoitaa sen taloutta. Tässä tarkoituksessa piirihallitus

- valmistelee piirikokoukselle esitettävä asiat ja kutsuu kokoukset koolle

- hoitaa piirin taloutta ja tilinpitoa

- laatii vuosittain piirin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta

- määrittelee mahdolliset korjaukset toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon esitettäväksi seuraavalle vuosikokoukselle sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion vuosikokousta seuraavalle kalenterivuodelle

- tekee piirikokoukselle esityksen kunniapuheenjohtajaksi ja valitsee piirin kunniajäsenet

- myöntää piirin merkkiohjesäännön mukaiset tunnustukset

- on yhteistyössä Sulasolin, erikoisliittojen ja muiden piirien kanssa sekä myös muiden piirin toiminta-alueella olevien musiikkijärjestöjen kanssa

- valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt

- asettaa valmistelutehtäviä varten erilaisia toimikuntia ja vahvistaa näiden toimintaohjeet

- valitsee piirin edustajat eri yhteisöihin, toimikuntiin ja kokouksiin

- antaa ja välittää lausuntoja piiriä ja sen jäseniä koskevissa asioissa

- hoitaa yhdistyksen omaisuutta

- hoitaa muut piirin toiminnan vaatimat piirihallitukselle kuuluvat tehtävät.

 18 §

Piirihallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4-6) jäsentä, jotka vuosikokous valitsee ja joiden toimikausi on seuraavaan vuosikokoukseen saakka.

Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava piirihallituksen jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien on saapuvilla.

Päätöksenteko kokouksissa

19 §

Piirin, piirihallituksen ja toimikunnan kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Vaali on toimitettava suljetuin lipuin tai etäosallistumisessa luotettavaksi tunnetun, äänestyssalaisuuden tarjoaman tietoteknisen sovelluksen avulla, jos joku äänivaltainen kokousedustaja sitä vaatii.

 Nimen kirjoittaminen

20 §

Piirin nimen kirjoittavat piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan tai piirihallituksen siihen oikeuttaman henkilön kanssa.

Tilinpäätös ja toiminnantarkastus

21 §

Piirin tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään helmikuun 15. päivään mennessä toiminnantarkastajan tarkastettavaksi. Toiminnantarkastajan on helmikuun loppuun mennessä annettava lausunto piirihallitukselle.

Sääntöjen muuttaminen

22 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa piirikokouksen päätöksellä. Asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa ja muutoksen on tullakseen hyväksytyksi saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Piirin purkaminen

23 §

Jos piiri ehdotetaan purettavaksi, on asia käsiteltävä sitä varten koolle kutsutussa piirikokouksessa, ja on ehdotuksen tullakseen hyväksytyksi, saatava vähintään viisi kuudesosaa (5/6) annetuista äänistä. Tämä päätös on muuttumattomana vahvistettava vähintään kuukausi sen jälkeen pidettävässä uudessa piirikokouksessa ja vähintään samalla äänten enemmistöllä. Jos piiri purkautuu, on sen varat käytettävä musiikkiharrastuksen edistämään piirin alueella viimeisin piirikokouksen päättämällä tavalla.